OCR Output

Vasterbottens läns allmän_na
Kungörelser

år 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 17

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed Ang. ieda— .
att länsstyrelsen bestimt att den prövningsnämnd för länet, som har att S'SOt?gagfgr
granska innevarande års fastighetstaxeringar samt prova och avgora anforda i*äågz års
besvär och framställda anmärkningar i anledning av fastighetstaxeringsnämn— prövnings—
dernas beslut sammanträder å länsstyrelsens ämbetslokal i Umeå stad tis—nämnd betr.
dagen den 27 juni 1922 klockan 10 fm. och om så påfordras, påföl— tfaSt'g.hets'
jande dag axeringen.

Till ledamöter och suppleanter i berörda nämnd har länsstyrelsen ut—
sett nedan omförmälda personer, nämligen:

till ledamöter:

Urmakaren O. Burman i Umeå;

Disponenten V. Fr. Ernberg i Nordmaling;
Riksdagsmannen J. Rehn i Hissj6;
Skiftesgodemannen Erik Olofsson i Röbäck;
Arbetaren Alfr. Kriström i Holmsund,;
Hemmansägaren Karl Karlsson i Högås, Vännäs;
Overjägmästaren G. Borg i Skellefteå
Kommunalkamreraren Carl Lindmark i Drängsmark;
Fabrikoren K. O. Norlund i Bureå;
Landstingsmannen C. J. Lundberg i Bjursele;
Forvaltaren J. F. Olsson i Lycksele;
Jordbrukskonsulenten D. Lundstrom i Vilhelmina;
Riksdagsmannen L. Brännström i Ljusvattnet;
Disponenten S. Grapengiesser i Robertsfors;

f. Riksdagsmannen O. Jonsson i Gumboda;
Disponenten Bengt Bredenberg i Hällnäs

till suppleanter:

Byggmästaren C. Sandström i Umeå:
Sekreteraren i hushållningssällskapet A. Granstrom i Umeå; *