OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 16
ä i Äli Ang. forsalj—
Pa begaran intages foljande nmå 17 hél{¬
hagnad_ till
ea Daglostens
Kungorelse. ghfigiven.

Genom offentlig auktion, som förrättas å Skellefteå södra landsfiskals—
kontor måndagen den 8 instundande maj kl. 2 em. kommer att till
den hogstbjudande för pris icke understigande 2,500 kronor försäljas ett
vid avvittring inom Bäcks by i Burå socken såsom hållhägnad till Daglös—
tens gästgiveri avsatt område om 16 tunnland, vartill genom Skellefteå tings—
lags häradsrätts laga kraftvunna utslag den 10 mars 1919 Kungl. Maj:t och
Kronan förklarats vara rätt ägare.

Därjämte tillkännagives:

att området säljes med förbehåll, att köparen ej må över dess skog
äga vidsträcktare dispositionsrätt än enligt $ 1 av nådiga förordningen den
29 juni 1866 angående dispositionsrätten över skogen å vissa skattehem—
man är ägare av däri omförmälda hemman förunnad;

att Kungl. Maj:t och Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet
än återbäring av köpeskillingen;

att området får tillträdas den dag, då köpebrev utfärdas;
att köpeskillingen skall betalas inom nittio dagar efter auktionen;

att till säkerhet för köpeskillingens erläggande bör vid auktionen av—
lämnas en av minst två personer, en för bägge och bägge för en, såsom
för egen skuld ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten styrkt
borgen;

att högsta anbudets antaglighet kommer att prövas av länsstyrelsen;

att köpebrev utfärdas av länsstyrelsen så snart anbud blivit antaget
och köpeskillingen erlagd; samt