OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 15

På därom gjord framställning har lansstyrelsen entledigaf folkskol— Ang. forord—

läraren Lars Lindblad i Nästansjö fran uppdraget att vara ledamot i taxe— Fea(;ladnåoétwi

ringsnämnden för Dikanäs taxeringsdistrikt samt förordnat forstmästaren taxerings—

A. Wallmark i Vilhelmina att vara ledamot i samma taxeringsnämnd. nämnden för
Ns Dikanäs taxe—
Umeå i landskontoret den 23 mars 1922. ri‘,,g;‘é‘iit?i’fi

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umea 1(322,Runo Larssons Try_ck_en