OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 14

För allmän kännedom, kungöres härigenom, att Riksförsäkringsanstalten Ang.— förord—

4 f 3 ; . d
forordnat polisuppsyningsmannen Albin Eriksson, Holmsund, att vara an— 455481

staltens fiskarförsäkringsombud för Holmsunds socken. ringsombud

a 4 för Holm—
Umeå i landskontoret den 23 mars 1922. sunds socken.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.