OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 13

Till allmän kännedom kungöres följande av Kungl. ByggnadsstyrelsenK Ang. av

faststalld taxa. nz;ldnsgslt'yrl?l,sgg:;

faststalld taxa

å ersättning

gå å C + at "In at lä kitekt

Av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd taxa å ersättning åt lans-afö?"å*å;s'tå_
arkitekt för tjänsteuppdrag och tjänsteförrättning för uppdrag.

kommunal myndighets rakning.

For tjänsteuppdrag och tjänsteförrättning, varigenom länsarkitekt till—
handagår kommunal myndighet med rad och upplysningar, äger länsarkitekt
uppbära ersättning, beräknad med hänsyn till den tid, som därvid tillsättes,
enligt nedan angivna grunder.

Mom. 1. For konsultationer, uppdrag av annat slag och förrättningar,
som ej förbundna med särskilt omfattande eller kravande arbete fran
lansarkitektens sida, utgar ersättning med 10 kronor for hel timme eller
del <dirav.

Mom. 2. För sarskilt omfattande eller krävande uppdrag med eller
utan förrättning äger länsarkitekt uppbära den ersättning, som, med hän—
syn till därvid tillsatt tid, erforderlig sakkunskap och medföljande ansvar,
kan bliva med den kommunala myndigheten överenskommen.

Mom. 3. Företages resa för konsultation eller för utförande av upp—
drag eller förrättning för kommunal myndighets räkning, äger länsarkitekt
uppbära, förutom ersättning enligt vad ovan angivits, särskild ersättning
for den tid, som tillsittes for resa till och åter från förrättningsorten, med
5 kronor för varje påbörjad timme; dock må denna ersättning icke över—
stiga 30 kronor per dygn ej heller utgå för tid mellan klockan 12 på natten
och 6 förmiddagen.