OCR Output

Västerbottens läns allmanna
Kungorelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 12

För uppbörd av innevarande arrendeårs arrendeavgifter för kronans Ang. sarskild
under Kungl. Domänstyrelsens inseende ställda jordbruksdomäner inom "s't)å)å%gs'
Västerbottens lan hålles särskild uppbördsstämma a landskontoret i Umea å
tisdagen den 14 innevarande månad kl. 12—2 em., vilket harigenom till
vederbörandes kännedom tillkännagives.

Umeå i landskontoret den 13 mars 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.