OCR Output

pr
)
|

1
i
i

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Serr. A Landskontoret N:r 11

För allmän kännedom kungöres härigenom att Riksförsäkringsanstalten Ang— förord—

forcordnat landsfiskalen Karl Bergström, Umeå, att tillsvidare under inneva— n::äglioaå¬

rancde år vara anstaltens mantalsombud för Nordmalings och Bjurholms bud.
tingrslag av Umeå fögderi.

Umeå i landskontoret den 6 mars 1922.

AXEL SCHOTTE.
Hugo A. Svensson.

Umeå 1922, »Runo ‘-Larrsérolns Tryckeri