OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 10

Upplases i lanets kyrkor.

Sedan Kungl. Maj:t i kungörelse den 27 januari 1922 meddelat vissa
bestämmelser angående uppskattning av roteringsbesvär, erinras de rote—
hållare, från vilka uppgifter icke infordrats, att de, därest de så önska, äga
att före den 1 april 1922 ingiva i kungörelsen omförmälda uppgifter till
landsfiskalen i orten allt enligt blanketter, som denne tillhandahåller.

Umeå i landskontoret den 27 februari 1922.

AXEL SCHOTTE.
Hugo A. Svensson.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri,