OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 9

Upplases i kyrkorna inom Sorsele, Do—
rotea, Vilhelmina, Tärna och Stensele socknar.

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt brev den 17 i denna månad fast— A"g'ts..a(;"‘
stallt reglementen for Sorsele övre, Dorotea övre, Vilhelmina övre samtmgåa'åå?ä;ar_
Tärna och Stensele allmänningsskogar och skogsmedelstonder har länssty— na i Sorsele
relsen velat härigenom kalla delägarna till allmänningsstämma för behand—m. fl. socken—
ling av de i reglementena särskilt föreskrivna ärenden att hållas å nedan— all”änningar
nämnda tider och stallen namligen:

delägarna i Sorsele sockenallmäning; i Vännäs by hos hemmansagaren
K. A. Eriksson sondagen den 19 mars 1922 kl. 1 em.

delägarna i Dorotea sockenallmänning; i Dorotea å Kramfors Aktiebo—
lags kontor söndagen den 19 mars kl. 1 em.

delägarna i Vilhelmina sockenallmänning; i Dikanäs i skolhuset son—
dagen den 19 mars 1922 kl. 1 em.

delägarna i Tärna och Stensele sockenallmänning i Gardvik hos hem—
mansagaren Nils Johansson sondagen den 19 mars 1922 kl. 1 em.

Umeå i landskontoret den 27 februari 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.