OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 8

N:r 8. Jamlikt § 6 i lagen angående avlösning av avgäld från av-r‘:]‘]‘ffé ‘;'3"‘33:

sondrad lägenhet den 19 april 1907 meddelas härigenom, att linsstyrelSsen oatqsskyldig—
genom beslut denna dag förklarat, att avgäldsskyldigheten för lägenheterna het för lä—
Elfslund och Johannestorp, bada avsondrade fran !/s mantal N:r 5 Innervik genhet
litt. Ea i Skellefteå socken, upphort fran och med innevarande år.

Umeå i landskontoret den 24 februari 1922.
AXEL SCHOTTE.

Hugo A. Svensson.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.