OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 7

På därom gjord framställning har länsstyrelsen entledigat f. förvaltaren A“%j- fömrld'
E. Dyberg, Nordmaling, från uppdraget att vara ledamot i taxeringsnämn— Är i taxe.
den för Nordmalings sockens västra taxeringsdistrikt samt förordnat kom— ringsnämn—

missionären Helge Josephsson, Vallen, att vara ledamot i samma taxerings—den för Nord—

nämnd. ; malings soc—
3 i kens västra
Umeå i landskontoret den 16 februari 1922. ta;(erinkgs¬
distrikt.

AXEL SCHOTTE.

Hugo A. Svensson.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.