OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 5

Pa därom gjord framställning har länsstyrelsen entledigat kyrkoherden rf?‘;;%efir\?rl‘g:

A. Lindström fran uppdraget att vara ledamot i taxeringsnämnden för OT— gamo; ; taxe—
träsks sockens taxeringsdistrikt samt förordnat jägmästaren Ake Berg i ringsnämn—

Ortrask att vara ledamot i samma taxeringsnämnd. den lEör Or—
$ s träsks soc—
Umea i landskontoret den 2 februari 1922. kens taxe—

ringsdistrikt.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.