OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A. Landskontoret N:r 2

På därom gjorda framställningar har länsstyrelsen dels entledigat rek— Ang. än—
torn J, V. Lindgren i Umeå fran uppdraget att vara ordförande i taxe— dringar be—
ringsnämnden inom Umeå stads taxeringsdistrikt för år 1922 samt for— fc;[rrgiåannadnei
ordnat vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt i Umeå att vara ordforande ,, Ordfma‘lf
i samma taxeringsnamnd; dels entledigat lappfogden Gust. Lindström i de eller le—
Vilhelmina från uppdraget att vara ordförande i Vilhelmina sockens taxe— damot i vis—
ringsnämnd samt förordnat ledamoten, handlanden Uddo R. Jakobsson, att *2 ?.axeå'"gs'
vara ordförande samt kamreraren vid Statens Järnvägsbyggnader Vilhelm
Svensson att vara ledamot i samma taxeringsnämnd för. innevarande år.

Umeå i landskontoret den 18 januari 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umea 1922, Runo Lérssons Tryckeri