OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A. Landskontoret N:r 1

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed att länsstyrelsen på Ang. förord—
därom gjord framställning entledigat fil. kand. N. Häggström, Vindeln, från nande av
uppdraget att vara ordförande i fastighetstaxeringsnämnden för tredje di— Oråffrä"ået
striktet (Degerfors och Vännäs socknar), samt förordnat inspektoren E. Holm, ?Cfastfg;et;
Vindeln, att vara ordförande i samma nämnd. taxerings—

Med anledning härav har länsstyrelsen på grund av bestämmelserna nämnden för
i 13 $ 2 mom. av förordningen den 7 juli 1921 om taxeringsmyndigheter33dlet(1'5t”k'
och förfarandet vid allmän fastighetstaxering år 1922 denna dag förordnat S
nämndemannen P. A. Nygren, Tegsnäset, att vara ledamot i ovannämnda

fastighetstaxeringsnämnd.
Umea i landskontoret den 3 januari 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.