OCR Output

2. g§ _
mm unsmd

Anmärkningar

Lämnat råd angående behandling af vissa odlingsmarker.
Besiktigat ett roffält.

Undervisat om användning af konstgödsel m. m.

Utford afvägning af den s. k. Hemsjön och kringliggande trakt.
Anlagt ett fältförsök.

d:o d:o
Besiktigat ett roffält och lämnat undervisning i flere afseenden.
d:o d:o _ och undervisat angående öfvergödsling å vallar.

Anvisningar rörande införande af omloppsbruk, anläggning af mång— .
~——Ariga—vallar —m.— m.
Lämnat undervisning förnämligast i mosskultur.
Inspekterat tvänne roffält samt undervisat i tickdikning, gödsling |.
af myrjord m. m.
Inspekterat härvarande fältförsök.

Inspekterat roffält och lämnat diverse underrättelser.

Uppgjort dikningsplan för myrodling, en täckdikningsplan och ett
förslag till ny uthusbyggnad samt i öfrigt lämnat råd och an—
visningar.

Undervisat angående gödsling af fast mark och myrjord, anläggning
af vall m. m.

Besiktigat ett roffält och lämnat diverse råd.

Planerat för bildande af en landtmannaförening.

Uppgjort plan för skötsel af en mossodling.

Hushållningssällskapets sommarsammankomst.

Anliggning af ett fältförsök.

d:o d:o

Undervisning i jordbruksskötsel. Plan till ny ladugård.

Upprättat förslag till sänkning af Ackelsjön.

Besett ett till mönsterjordbruk föreslaget hemman.

Besett till mönsterjordbruk föreslagna hemman.

Undersökt ett större mosskomplex för att utröna dess odlingsvärde.

Besett det till landtbruksskola föreslagna hemmanet.

Råd och anvisningar rörande myrodlingar samt utfört afvägning å
afloppet till det s. k. Vårträsket.

Uppgjort förslag till omloppsbruk & detta hemman.

Undersokt ett till en blifvande fattiggard foreslaget område.

Syn & strandskadade ängar.

d:o d:o d:o