OCR Output

. 26 —

Kringresande underviserska i kvinnlig hemslöjd. PA grund af säll—
skapets vid vintersammankomsten 1908 fattade beslut om anställande
af en sådan, har därtill antagits fröken Sia Svenson. Hon har varit
beordrad till tjänstgöring inom Umeå landsförsamling från 20 april
till 27 maj, och från 6 juli till 12 augusti, samt inom Skellefteå
socken från 17 oktober till 15 december.

Närmare upplysningar om hennes verksamhet erhålles i hennes
afgifna årsberättelse (Bil. K).

C). Möten och utstillningar.

Några andra möten hafva icke under året hållits än de förut om—
nämnda nötboskaps— och hästpremieringsmötena samt premieringsmötena
för saltad stromming.

D). Sällskapets organisation och allmänna verksamhet.

Sällskapets organisation har icke under året undergått någon för—
ändring. :
Sällskapets ordinarie vintersammankomst har hållits i Umeå den
31 januari och dess sommarsammankomst i Norsjö den 9 juli.
Förvaltningsutskottet har under året haft 15 sammanträden.
Enligt matrikeln räknar sällskapet 2 hedersledamöter och 1,199
arbetande ledamöter, hvartill komma vid sommarsammankomsten invalda
50 st., eller tillhopa 1,249 arbetande ledamöter.