OCR Output

n F, _

Uti ”Tafvelsjön ha utsläppts cirka 7,000 yngel af regnbågsforell
och lika mycket af samma slag i Piparbölesjön.

Sistlidne höst inlades i anstalten omkring 25,000 st. befruktad
laxrom samt ett parti befruktad sikrom från Qtorsandsl]on i Örträsk.

Laxrominläggningen hade kunnat blifva betydligt större, men 2
infångade laxhonor måste släppas, då ingen hane kunde infangas.

]xon/;ollcrmg af saltad strömming har endast förekommit på
Holmön och vid en del fiskelägen inom Umeå socken, såvidt hittills
blifvit kändt.

E (’mz'e;/'z'/zg af saltad strömming har under året hållits i Nord—
maling, Umeå och Kallviken. Till i Ratan utlyst premiering kunde
inga fiskare komma, till följd af då rådande storm. Fangsten af strom—
ming har under året varit mycket liten.

Den af förvaltningsutskottet vidtagna ätgärden att förmå fiskeri—
idkarna att anskaffa bättre kärl till strömmingens förvaring har visat
sig äga ett godt inflytande, enär många af fiskeriidkarne bor_]at inslå på
den pabonade förändringen.

Premier för dödande af själ ha under året stigit till belopp,
som vid statens upprättande aldrig kunnat beräknas.

2,644 själar hafva under året blifvit dödade vid länets kust.

Utbetalda premiebeloppet därför har uppgått till 7,982 kronor.

Till bestridande häraf har till utskottets förfogande stått:

Statshidrag . .. . 1L. + en en e Gop — o sa fe 1,100: —
Landstingets bidrag _. .. . 00 0 se er T. 200: — 1.900:
Sällskapet har därigenom drabbats af en utgift at ......... ...... 6,082: —

hvartill sistlidna års landsting likväl beviljat ett extra bidrag af 2,650
kronor, som upptagits i landstingets stat för år 1904.

i) Åtgärder för husslöjden.

Vid Centralslöjdskolan i Umeå har undervisningen fortgått efter
samma plan som under en lång följd af år.

Elevernas antal har varit 14.

Vid höstterminens slut afgingo 5 efter afslutad kurs och en efter
uppgift att sakna medel för vidare vistelse vid skolan.

Sex nya blefvo i deras ställe antagna.

Slöjdundervisning inom länet i öfrigt har meddelats vid 54
gosslojdskolor och 247 flickslöjdskolor, och hafva af till sällskapets dis—
position ställda medel bidrag till dessa utbetalats med 75 kronor för
hvarje, gosskola och 20 kronor for flickskola.

Atskdhga bland länets slöjdskolor hafva under året inspekterats
af statens slöjdinspektör A. V. Nordin.

Slöjdundervisning efter den Nordinska modellserien har äftven
meddelats lärlingarne vid Yttertafle landtbruksskola, hvarjimte äftven
redskapsslöjd och annan husslöjd där bedrifvits.