OCR Output

s 10 —2

beträffande potatis i allmänhet tillräcklig, och att höskörden till följd
af synnerligen ogynnsamt bärgningsväder blifvit mindre väl inbärgad
och delvis förstörd genom regn”.

Af, Kongl. Statistiska Centralbyråns sammandrag af kronoläns—
männens skörderapporter för året inhämtas:

att höstråg lämnat i korntal 7,2:

, vårråg » d 2,23
99 korn 99 9 5 9 49
, hafre 3 y3 2,41
.. blandsäd . ,, p 5,53
» potatis å % 8,16
& ”ärter is å 3,50

samt att potatisens beskaffenhet varit god, att skörden af andra rot—
frukter varit fullt medelmåttig, att skörden af spånadsväxter varit
medelmåttig, att höskörden från odlad jord varit nära medelmåttan och
från naturlig äng under medelmåttan, att halmafkastningen varit fullt
medelmåttig, att sädestillgången vore otillräcklig och fodertillgången i
allmänhet otillräcklig samt att bärgningsvägret varit ogynnsamt, sär—
skildt för hö.

B). Åtgärder för direkt befrämjande af jordbruk,
boskapsskötsel och binäringar.

a) Åtgärder för jordbruket i allmänhet.

Statens landtbruksingenjör S. Kempff har fortfarande haft flere
rekvisitioner in han kunnat medhinna, hvarfor landtbruksstipendiaten
H. Wikstrom varit förordnad till hans bitride och landtbruksstipen—
diaten G. Schmidt i egenskap af extra landtbruksingenjör tjänstgjort
inom länet omkring 3 månader, hufvudsakligen inom lappmarken.

Storleken af länet under året tillfallna statsbidrag for myrut—
dikningar kan ej med visshet uppgifvas, men torde med säkerhet öfver—
stiga 100,000 kronor.

Länsagronomen A. Bosin. Rekvisitioner å länsagronomens biträde
hafva under det gångna året ingått i större mängd än någonsin förut,
hvarför han omöjligen kunde medhinna alla, utan måste dikningsförman
Persson beordras att handlägga de ifrån Sorsele ingångna; och åt am—
bulatoriske landtbruksundervisaren Konr. Bergström öfverlämnades full—
görandet af sådana inom Jörns och Byske socknar.

Uti länsagronomens under Bil. B närlagda berättelse redogöres
närmare för de under året utförda förrättningarnas beskaffenhet.

Ambulerande landtbruksundervisaren Konrad Bergstrim, som med
juni månads ingång tillträdde sin enligt landstingets beslut nyinrättade
tjänstebefattning, har under juni, juli, augusti och september måna—
der utöfvat sin verksamhet inom Umeå, Degerfors, Jörns, Byske och