OCR Output

se A _

Maj: Regn åtskilliga dagar i midten af månaden, Redan från måna—
dens början hade snötäcket å slättlandet försvunnit, och i måna—
dens midt hade man bar mark äfven i skogstrakten. Endast
några få dagar sjönk termometern under noll, aldrig dock under
— 20. I stället visade den i medeltal +4 i 5° under förra de—
len af månaden och —+12° under senare. Den 29 antecknades
hogsta virmegraden med +16,5*.

Juni: Ringa nederbörd. Termometern steg sällan öfver —+15%; högsta
värmegrad den 9 och 15 med 4+18,5°. Medeltemperatur om—
kring +18%. Aska tvenne ganger.

Juli: Nederbörd då och då; fortfarande låg temperatur. Endast ett
par gånger steg termometern öfver —+20%; annars höll den sig
mest kring ——15 & 16°. ska tre gånger.

Augusti: Regn de flesta dagar under förra delen af månaden och då
och då äfven under senare delen. Temperaturen oftast om—
kring 4+12°. Högst den 17 med

September: Regn under början af månaden. Forsta frost den 2. I
allmänhet låg temperatur, som flere gånger sjönk till noll—
punkten.

Oktober: Snö i början af månaden; regn mot slutet. Den 4 förmärktes
i staden och dess närhet ett rätt starkt jordskalf. Högsta
varmegraden den 26 med —+59, högsta köldgrad den 11 och
och 19 med — 18%. f

November: Regn under borjan af månaden. Först från den 22 blef
marken i nämnvärd mån snöbetäckt. Hogsta köldgrad den
29 med — 18%.

December: Nederbörd nästan hela förra delen af månaden, dock mera
regn än snö. Annu kort före jul var marken icke snöbe—
täckt. Högsta köld den 3 med —22%, högsta värmegrad
den 10 med —|+2°. Annars höll sig termometern oftast kring
— 8 & 4 gr.

Rörande skord för hela länet har Konungens Befallnings—
hafvande i sin berättelse lämnat följande omdöme: +

*att höstsäden, som nästan uteslutande består af råg, gifvit en i
allmänhet god skörd;

att kornet, ortens hufvudsäde, lämnat en i kustsocknarna knappt
tillräcklig, samt i länets inre socknar alldeles otillräcklig skörd;

att potatisskörden däremot blifvit på de flesta ställen fullt medel—
måttig och af god beskaffenhet;

att foderskörden, som från odlad jord blifvit nästan medelmåttig,
men från naturlig äng under medelmåttan samt, åtminstone i länets
inre socknar, otillräcklig, till följd af regnig väderlek under skördeti—
den blifvit mindre väl inbärgad, hvaremot halmafkastningen blifvit
fullt medelmåttig och af god beskaffenhet.

Med stöd af hvad sålunda blifvit anfördt, finner sig Konungens
Befallningshafvande böra uttala det allmänna omdömet om skörden
inom länet, att densamma blifvit beträffande spannmål och foder i
kustsocknarna nästan tillräcklig, men i det inre landet otillräcklig, samt