OCR Output

(Bil. A).

Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps
berättelse för ar 1903.

A). Väderlek och årsväxt.

Det var under allt annat än lyckliga auspicier, som år 1903, det
89:de året af Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps verk—
samhet, ingick i de nordliga delarna af vårt fosterland. Föregående
års nära nog totalt felslagna skörd hade gjort en svår nöd, jämförlig
t. o. m. med 1867 års, till gäst i många nordsvenska hem och nödvändig—
gjort ett synnerligen omfattande och tidskräftvande nödhjälpsarbete.
Sådana voro de omständigheter, under hvilka året randades, och det
är ett beklacrhgt faktum, att man måste inregistrera också år 1903 i
tideböckerna såsom ett dahcrt år. VAl blef ej jordens afkastning under
det sistförflutna året så dahg som under dess föregångare, men den
kalla och regniga sommaren måste ovillkorligen inverka menligt på års—
växten och orsaka en skörd, som både kvantitativt och kvalitativt är
underlägsen dem, som under vanliga förhållanden bruka vinnas.

Enligt vid Umeå gjorda iakttagelser ha nederbörden och tempe—
raturen under 1908 varit som följer:

Januari: Tamligen ringa nederbörd under förra delen af månaden; den
24—26 rätt afsevärdt snöfall. Högsta antecknade köldgrad
den 3 med — 27,3'; lägst den 27 med temperatur +0.

Februari: Föga betydande nederbörd. Lägsta temperatur den 13 med

— 16', högsta den 22 med 4+83°. Fj mindre in tio dagar
under månaden steg termometern öfver nollpunkten.

Mars: Snö och regn i början af månaden, ingen nederbörd mellan den
6:te och 15:de, sedan något snö. Högsta antecknade koldgraden
den 2 med ——15°; hogsta virmegrad den 24 och 30 med +4—8,;”
Annars höll sig termometern under större delen af månaden
omkring ——2—4 gr. kallt. Den 20 märktes kråkan i våra nej—
der, och under månadens sista dagar visade sig jämväl staren
och lärkan.

April: Svår snöstorm den 19 och 20; annars rätt afsevärd nederbörd
under större delen af månaden. Den 27 visade termometern
+ 6', högsta värmegrad, och den 1 —11%, högsta köldgrad.
Annars var temperaturen i hufvudsak densamma som under
mars. I midten af minaden återvände bofinken och sädesärlan,

senare anden.
= 2