OCR Output

8 13.

Till revisorer att granska sällskapets räkenskaper för innevarande
år valdes Kamrer G. Elfstadius och Disponenten John Ohlén, med
Kommissionslandtmitaren Bertil Lagerqvist som suppleant.

§ 14.

Till ordförande och ledamöter i sällskapets filialafdelningar för åren
1904 och 1905 utsågos:

i Nordmaling: Ordförande: disponenten och ridd. G. Thorsen; leda—
möter: distriktsveterinären V. Tirén och handlanden W.
Turdfjell; 34

i Bjurholm: — Ordforande: kronolinsman K. Ohrman; ledamöter: kom—
munalordföranden J. Jonsson och folkskolläraren W. Bäck—
strom;

i Umeå socken: Ordférande: kronolinsman J. Broman; ledaméter:
skiftesgodeman P. Sandström i Teg och inspektor P. Nord—
ström i Westerhiske:;

i Wännäs: Ordförande: kronolänsman J. A. Läth; ledamöter: lands—
tingsmannen K. J. Karlsson och hemmansägaren S. Forssén
i Wännäs;

i Degertors: Ordföranden: disponenten och ridd. A. Åström; leda—

möter: kronolänsman A. Agren och inspektor P. Carlson;

i Sätvar: Ordförande;: konsuln R. EFr. H. L. E. Forssell; ledamöter:
kyrkoherden J. Liofvenmark och skiftesgodemannen J. Brind—
strom ;

i Bygdeå: Ordforande: kronolinsman Ludv. Wahlberg; ledamöter:
komminister C. G. Saedén och handlanden C. Wall;

i Nysätra: Ordförande folkskoll&raren G. Jonsson; ledamöter: kyrko—
herden G. E. Ohstedt och kommunalordföranden J. F. Wik—

i Löfånger: Ordforande: kronolinsman M. Norén; ledamöter: hand—
landena H. Bexelius och Joh. Bexelius;

i Burtrisk: Ordförande: disponenten och ridd. P. Bergner; ledamö—
ter: komminister S. N. Sundelin och kronolänsman C. G.
Sparrman;

i Skellefteå socken: Ordförande: komministern m. m. A. Ericson;
ledamöter: kustuppsyningsman Lindberg och nämnde—
man J. U. Stenberg i Stämningsgården;

i Byske: Ordforande: kommunalordféranden och ridd. J. Lindmark i
Drängsmark; ledamöter: disponenten Uno Norman och in—
spektor Edv. Ostlund i Furudgrund;

i Norsjö: Ordforande: kronolinsman C. Lofqvist; ledamöter: klocka—
ren C. 0. Lidén och nämndeman G. Edenstrom;

i Jörn: Ordförande: kyrkoherde Ludv. Walter; ledamöter: folkskol—
läraren G. Grundström och krono_]agaren J. U. Stenberg i
Hornträsk;