OCR Output

Transport 62,461: 56
för Agrikulturkemiska undersökningar och djurskydd :

Lön till föreståndaren för kemiska

stationen .. .... 500: —
Till sirskilda under soknlnoal .............. 125: — > go5g: —
Till undervisning i slakt. — .. _. . 50 100: — 195: —

för tidskrifter, tryck— och annonskostnader samt porto m. m.

handtblukstldsknften k 960: —

Tryck af sallskapet% handhngal 550: —

Ofuga, tidskrifter .. Så 500: — 2.010: ——

Tryck och 'annonser .. ;. . +.2.. 444110 K 1,800: —

Post— och telegramporto .. .. .. 5 — 0 Sd eds se 450: — 3,760: —
Afloningar m. m.

Sekreterarens löt..................... .. iM 900: —

Dito personligt lönetillägg .. _ 200: —

Dito resepenningar.. .. .. ...... 150: —

Dito telaftan .. ;. Ji n eL 80: — .1,880: —
Skattmiägtaren .. .. .... .. .. (3 — 0 ie 0 t t t ocm e kr a 800: —
Vaiktmastaren ... . .. ... .. . . i d t eN te en 15: —

Arvode till revisorerna, 25 kr. hvardera.............. 50: —— . 2 055: —=
Oforatsodda utgifter . .. .. — .. 000 s t en ss ul n eb e d eer cr a 1,;239: 19

Diverse fonder:
Bidrag till nötboskapspremicringen . .0... .. 1L GN 3,000: —
Summa Kronor 13,240: 18

med berättigande för förvaltningsutskottet att till betäckande af till—
afventyrs uppstaende brist i ett eller annat anslagsbelopp anviinda
möjligen uppkommande besparingar & anslag. %

§ 5.

Foredrogs en ifran Tirna sockens filialafdelning ankommen skrif—
velse med hemställan, att sällskapet ville göra något för hiistrasens för—
bättrande inom Tärna socken, helst genom att där stationera en be—
skällare, eller om detta icke kunde vinna bifall, genom ett årligt anslag
af 200 kronor under 5 års tid såsom ersättning åt tvänne personer
inom socknen, som, ägande lämpliga beskällare, dtOUL sig att emot 100
kronor hvardera hålla dem tillgängliga.

Då medel för sådant ändamål ej stå till sallbkappts förfogande,
kunde framställningen för närvarande ej föranleda till någon sällskapets
åtgärd.