OCR Output

22 8 —

Transport 17,100:

Anslag till 20:de allmänna landtbruksmötet i

Noukopmg o e e de 1 e e L
Tordbruksstatlstlken .............................................. 1;250:
Anslag till premiering af rotfruktsodling ............ 350:
dito . ,, . hönsafvelns upphjälpande.. .. .. .. .. __ 225:
dito — . Studieresöor. . . . ...' es . ”— 13 200:
dito . ,, monster_]OIdbruks inrättande ........... .. 8,000:

för Mejerihandteringens befrämjande:

ljänsmejeristen, lön .. ... . ..,.......... .. 3,000: —

dito respenningar ... .:....,.. 1;800: — ; 4,600:
f. Lansmejerskan J..C. Pilstrom, pension........... 300:
Bidrag åt eleverna vid IlleJerlstatlollelna dea 250:

Premier åt ladugårdssköterskor 600 kronor, darai
300 kronor utgå från Fosterländska forenmgs—

fonden _. ...... . .. LL e kk at e k LL Gia 300:

till Hästafvelns befrämjande :

Premietring. at höstar.... . .... .................. .. 1,500:

Till hingstuppfödningsanstalten, kost—
nad för utfodring m. m. för åv 1908 1,157; —

Inköp af Iine föl,..........ys. .. s 1090 — 2 16%:
Anslag till Westerbottens läns trafklubb ............ 300:

för Triidgardsskotselns befriimjande:

Tvänne trädgårdsmästare, lön 1,000 kr. hvardera 2,000:
Mito, resepenningar, 500 kr. hvardera. ... .. ...... 1,000:

för Jaktens och Fiskets befriimjande:

Anslag till länets ialxtvaldbiolening,

, 1908 års anslag ej uppbmet 250: —
Arets anslag ... & 250: — — ‘goo:
blskodlmgsanstalten ud Plpalbole

for anskaffande af stamlaxar m. m. 300: —
Forestandarens lön .. . .. .....'...... .. 250: —
‘Tallsyningsmannens. lon...........[............ 100: — _ @50:
Kontrollering af saltad strormming ........................ 200:
Premiering af dito:...... ... S!If ... ... 700:
inkop af kär! för saltning 400:
Inspektion af fiskeförhållandena i Lappmarken .. 250:
Premier för dödande äf själar . . .. .. ....... .. —2,700:

16;200: ——

28,454: 56

5,450: —

3,957: —

3,000: —

5,400: —

Transport

62,461: 56