OCR Output

sex veckor före Eder afresa därom underrätta. Kungl, Beskick¬
ningen samt meddela: upplysning om det antal och det slag af
skjutvapen samt den kvantitet ammunition, som Ni medför TA
Ryssland, den ryska och eventuellt äfven XE a tullstation,.
öfver hvilken införseln skall ske, sant om Ni i öfrigt medför några

effekter, som Ni önskar införa tullfritt, och angående hvilka det

möjligen kan antagas, att tullafgift kan komma att för dem kräfvas,

Kungl. Svensk Minister,

GENERAL-VERWALTUNG DER KÖNIGLICHEN MUSEEN
ICC IL MN Uj SUR (OO IR (OR (OIL IEC IE IR I Uf IN ID) AR

BERLIN S.W. II, Königgrätzer Str. 120
18. April FRLOS

ACNE rgnrt forsar I apr EDS I
0
An
Herrn Assistent Gustaf Ha IL ström
fe KORG ARR ROlEL Em
Sehr geehkrter Herr!
: SG 2 SR
Mit bestem Dank fär Ihr freundliches Anerbieten,
äg se SR NGE ä
fär das Königliche Museum fur Völkerkunde bet den AA
z KS SIV
Lapplöndern ethnographisch täbtig zu Sen, muB ich
leider mitteilenr, daB weder der Sammlung fär deut- 3

3

we Volkskunde noch dem Mussum fur Völkerkunde

Zz.zt. fär einen solchen Zweck Mittael zu Gebote