OCR Output

ILJÄGATION IDE SUEDIE

go S:t Petersburg den 25/12 oktober 1909.
0
Till
Amanuensen G. Hallström,
Stockholm,
I anledning af Eder förfrågan 1 bref af den 19 nästlid¬
ne september, huruvida de för Eder utverkade olika tillstånd
fe
och rekommendationer vore gällande jämväl för nästkommande år,
tillåter jag mig erinra Eder därom, att, såsom på sin tid med= |L—
VV
delades Eder genom Kungl. Utrikesdepartementst, det för Eder
: Vv
år 1907 utverkade tillståndet att innehafva skjutvapen år 1908 Jå
förklarades ännu gälla, hvaremot tillstånd för införseln af
skjutvapnen och rekommendationsskrifvelse till lokalmyndighe¬
terna i Arkhangelska guvernementet ånyo anskaffades, ol