OCR Output

a

Herr Amanuensen G. fallström,

Stockholm,

Åberopande Eder skrifvelse den 8 innevarande månad
har jag äran meddela, att jag icke anser mig kunna till
Kejserl. inrikesministeriet göra framställning om utfärdande
för Bder af vägpass VERA GRE i och för Eder
tillämnade studieresa i BysklAnde enär nämnda ministerium

uppå därom på sin tid gjord förfrågan lämnat den upplysning, =

v
att en dylik handling, som antingen vore bevis om att kostna¬
derna för resan äro godtgjorda eller om fri resa, icke lämna- an

des utlänningar.

ARI å