OCR Output

— 88 —.

mängd, så att en möjligen befintlig brist af dessa ämnen ej måtte in—
verka på resultatet, så kan ej fästas afseende vid resultatet af dessa
gödslingar i ekornomiskt hänseende. Alla öfriga försök hafva afsett att
utrona jordens behof af olika näringsämnen.

For resultatet af försöken redogöres i omstående tabell. Fran
denna redogörelse uteslutas dock försöken i Nyåker, Ytterhiske och

byn, hvilka på grund af felgodshngar och jordmåns beskaffenhet äro

värdelösa.

De olika gödselämnena hafva åsatts ett värde af: 20 ®/, superfosfat
8 öre, 37%/, kalisalt 14 och chilisalpeter 20 öre pr kg. Grönfodret
bar varderats till 2 öre pr kg. i färskt tillstand.

å å Gödsling. _9 å Skordexi s_'_l_g_t_ & %f os ä ;
& |Parcellens] '& | +g S £s al. # P | e $' 5 JE g 2
f2 . 7 | $e — .s .E E && | & | Firsk |Torkad F3
g N:o. go 0s 8° d 2.° |og # = ä mW' & K in Uå I \(;/
# £1 E # p| — El ; j _F £ ' |* 5 F
._.5 Ra + ‘F e, —=| Or€e. g. ore E__ 9;
1. a; b, c *% d — 8e n — |— | 26,5 —— 53 —
0 |2 a b, c| > | i 4 o. 8 d17 . * 87 | —|— 26
# |3 4 b, v > | 1 i 3 ” 29 ' | ”— 1 ”57 +. 114‘ | —J— 30
:4 a, b. e| + 1 15 |: 1 1; — + 126 | =+ 45
P :1 5 a, b, .e|— »1 15 | OJ # do 191 — | i 515 — 108 $ 31
& 11 6 3, b, e| + [ 15 1 1 bs 4 96 1— | 6s Ss 126 | —I 37
7 ä, b, ej » 1,5 1 0,75 41 — | 69,1 — 138 | —|— 44
1— a; b, €1 5s & & && ve *; | 428 — 85 ——
U | 2 a, b » 1/ i —— 8 » — 75 | — 18
0: 3. a,. D, C » 1 1 22 » 68,3 —— 137 | —J+— 30
? 4 a, b, oi > | 18 | i +2 1t 28 '| s J—868 |' != 113 | + 2
5 2, b, » 1,5 0,5 see 19 » 88 — 176 + 72
?4 6 a, b, » 1 ,$ d 0,5 36 » 707 | — 141 | —J+— 20
T m D; 185 |— 1 075 | _ 41 | > | 714 | — 143 | 4:17
15s, b, cj /) —— & & je 1 86 | —
ols a s
§ a, b, c :> 1 1 — 22 » 49,5 ——
% 4 a, b, . » 145 i —— 26 » .’)7,8 mm 116 +54
(4 5 a, b, C1 > 1;5 0,5 — 19 » 50,5 s« 101 +46
# 18 s b. (19s) | 1 05 | 80 |+ | 65j | — |' 181 | 2450
a by » 1,5 1 0,7s 41 » 73 sm 146 | —{— 69
. .! 1 s b. J|'4.| — äa Je 1. + | 19.8.] — 30M s.
0 2 3, b » 1 —— — 8 — 39,8 m 7 + 82
it 1 3 a, b, el > | :1 i tsi iipa :1 > d.8B+ | — 78 12
a, b, ec| — | : is | i C BG _11—— 11 85,1, 1. — 110 + 45
18 a; b, |: 15. | Op 1 > d. i9 |1 — | 455 | — 92 | + 34
1 1 6 8. s | "as [ 1 os |_ 36 1 —| 538 | _‘ | 107 | 432
1 7 a, b, » 1,5 1 075 | 41 |— | 589 | — 118 | {— 38