OCR Output

—2 ” _

års svaga skördar anses som ovanligt lyckosamt. Det torde äfven i sin
mån komma att bidraga'till ökadt arbete med jordbruket i de tider med
lägre arbetspriser som stunda.

Beträffande jordbrukets ställning inom länet må framhållas att,
ehuru det ej kan förnekas, att den är mera tillbakaskjuten än inom
södra delarne af landet, den dock årligen förbättras allt efter som den

_ jordbrukande befolkningens ögon öppnas för fördelarne af forbittrade
_ brukningsmetoder, af användning af konstgjorda gödselmedel och nu—
tida jordbruksredskap etc. Tyvärr synes emellertid ej tillvaratagan—

det och behandlingen af den naturliga spillningen hålla jemna steg med
förbrukningen af konstgödsel. Å många ställen inköpes sålunda numer
konstgjorda gödselmedel för relativt stora belopp, under det att samma
och storre qvantiteter växtnäringsämnen i en eller annan form förloras
genom felaktig eller vårdslös behandling af den naturliga spillning, som
å gården erhålles. Den årligen ökade mängd af konstgödsel, som för—
brukas, betyder sålunda icke uteslutande, att jordbruket skötes mera

—rationelt, utan fastmer att en brist af växtnäringsämnen årligen upp—

star, en brist, som i första rummet och så långt det går, borde täckas
af de medel, som stå hvarje jordbrukare till buds utan ufligg af kon—
tanta medel. Inrättande af ändamålsenliga gödselstäder och en ratio—
nell skötsel af gödseln är hvad länets jordbrukare har att fästa storsta
vigt vid, och hushållningssällskapet borde härutinnan understodja och
uppmuntra dem genom utfästande af lämpliga premier eller belöningar
för väl byggda godselstider och omsorgsfullt tillvaratagande af godseln.

Fältförsöken.

Fältförsökens antal hafva i år utgjort 14 st., nämligen: Nyåker
och Sörbyn i Nordmalings socken, Ytterhiske i Umeå socken, Strand i Wän—
näs, socken, Säfvar kyrkoby, Degerfors kyrkoby, Hökmark i Löfångers soc—
ken, Robertsfors bruk i Bygdeå (2 fält), Bodbyn i Burträsk socken, Medle
i Skellefteå socken (2 fält),; Åbyn i Byske socken och Lafsjön i Dorotea
socken. Antalet besådda rutor har för alla försöken sammanlagdt ut—
gjort 330 st. De olika gödslingarne vid hvarje försök hafva varierat
mellan 7 och 9 st. Hvarje gödsling har nemligen upprepats å 3 rutor.
Skörderesultatet beräknas efter medeltalet af de tre lika gödslade ru—
torna, på det att i jordmånen befintliga olikheter måtte utöfva minsta
möjliga inflytannde på resultatet. Hvarje ruta har haft en storlek af
50 —qvmtr, ‘/;,, hektar eller */;,, tnind. Vid fältens utstakning hafva
vägar, dikesrenar, plogryggar och dylikt, som ansetts kunna inverka på
skorderesultatet, noggrant undvikits. Försöket å Lafsjömyren har af—
sett att utröna verkan af gödsling med olika mängder kalt och qviifre.
A Robertsfors och Sörbyn har afsigten varit att utröna verkan af olika
mängder fosforsyra och kali. Dessutom har å det förstnämnda stället
ett öfvergödslingsförsök på vall varit anordnadt. Då vid försök af den
beskaffenhet, som de ofvannämnda, alltid det eller de näringsämnen,
som försöken ej afse lemna upplysning om, måste tillföras i riklig