OCR Output

en 86 — e

Antalet ansökningar om undertecknads bitride har aldrig varit så
stort som innevarande år. Mo & Domsjö Aktiebolag har dessutom ge—
nom Jägmästar N. Ringstrand anhållit att mot ersättning och beko—
stande af behöfliga resor under en månads tid få använda sig af under—
tecknads tjenst i och för upprättande af förslag till förbättringar å ett
20—tal af bolagets hemman inom Westerbottens län. Nämnda bolag
hade nemligen anslagit en summa af 5,000 kronor att användas för
ifrågavarande ändamål under förutsättning att kostnadsforslagen upp—
gjordes af fackman och att respektive arrendatorer äfven i någon mån
deltoge i kostnaden.

Dylika forslag, inom lappmarken omfattande uppodling af godar—
tade mossmarker och å kustlandet dikningsplaner å förut odlad jord,
hafva upprättats å 18 hemman till en beriknad kostnad af 6,300 kr.

Fältförsökens antal har i år varit 14 st. i stället för 4 föregående
ar. Då det nordligaste legat i Aby by i Byske socken och det sydli—
gaste i Lafsjö by i Dorotea socken, är det nalurligt att dessa forsok
tagit mycken tid i anspråk. For resultatet af dessa forsok redogores
vidare i denna berättelses senare del. i

tjenstens vägnar har jag under årets lopp färdats 169,2 nymil

efter skjuts och 18,6 nymil med bjelp af bärare eller roddare, samt |

dessutom flere resor å såväl jernväg som ångbåt. |

— Vid förrättning i Lunds by, Skellefteå socken, den 13 September |

ådrog jag mig en svårare fotvrickning, hvarigenom alla utarbeten måste |

inställas för i det närmaste en månads tid. På grund häraf har full— |
görande af 12 förrättningar måst uppskjutas till kommande år.

19 Allmänna svenska landtbruksmötet i Gefle har jag med under—
stöd af medel från Hushållningssällskapet blifvit satt i tillfälle att
bevista.

Landtbrukstidskrift för öfre Norrland har i år utgifvits i en upp—
laga af 4,100 ex. med ett häfte i månaden, och genom respektive hus—
hållningssällskaps försorg tilldelats jordbrukare inom Westernorrlands,
Westerbottens och Norrbottens län. Som bilaga till prenumeranter
inom Westerbottens lin ha dessutom Hushållningssällskapets handlin—
gar medfoljt.

Angående årets skörderesultat inom länet må framhållas att våren
gjorde sitt inträde tidigt, så att vårbruket kunde utföras under medio
af Maj månad, och då sommaren dessutom utmärkte sig för en värme—
grad som ej i mannaminne förekommit, så har som ett naturligt resul—
tat af dessa båda omständigheter följt, att all inom länet odlad span—
mål nått den mognad, som åstundats. Det sällsynta fallet har t. o. m.
inträffat, att hafren mognat inom lappmarken. Den starka värmen i
förening med torkan har emellertid verkat derhän, att säden på mull—
fattiga och lätta jordarter brådmognat och gifvit ringa halmafkastning.
Skörden af såväl spanmål som rotfrukter och hö måste dock betecknas
som öfver medelmåttan för länet i sin helhet. Detta förhållande måste
under nuvarande ringa tillgång på arbetsförtjenster och efter föregående