OCR Output

Sr — $r —

tt_

Förrättningens beskaffenhet. _ Anmärkningar.

Afvenledes hir planlagt en mossodling.

29 99 92 23 99

Uppgjort forslag till omloppsbruk och andra förbättringar å här—
varande hemman.

Besett bolagets två hemman och upprättat förslag till odlingar å

, _ här befintliga mossar.

Afven hir foreslagit uppodling af en del af en något hvitmossblan—
dad starrmyr.

Uppgjort plan till dikning och odling af en starrmyr.

23 93 9 91 29 29 29 29 23

Samma som föregående.

Upprättat forslag till förbättring af gammal hvitmossodling genom
sandkorning.

Aflemnat förslag till utdikning af åkerjorden och uppodling af ett
skifte på en mosse.

Afven här bör hemmanet förbättras och förstoras genom uppodling
af nagra mossjordstegar.

Jordmånen utgores af lermylla, på hvilken täckdikning är behöflig.
Förslag till sådan upprättades.

Lemnat råd rörande utdikning af frostförande marker.

Besett flere verkligt goda odlingsmyrar, hufvudsakligen bildade af
starrlemningar. — Undervisat om dessa markers gödsling och
skötsel i öfrigt.

Lemnat råd angående behandling af en här befintlig mindre hvit—
mossodling.

Anlagt ett försöksfält.