OCR Output

. $3 —

er teme

Förrättningens beskaffenhet. — Anmärkningar.

Anlagt ett försöksfält och besiktigat detsamma.

Uppgjort förslag till sänkning af en sjö.

Afvägt tvenne afloppsdiken å åkern.

Uppgjort forslag till gödsling och skötsel af en del ägor.

D:o d:o ,, omloppsbruk å Hörnefors bruksegendom samt
undersokt en sjö, som var ifrågasatt att sänkas.

Trenne gånger besiktigat utmed d. s. k. Bubäcken befintlig åker i
och för utrönande af skada, som förorsakas genom bäckens. öf—
versvämning.

Lemnat råd ang. jordens skötsel, anlagt och besiktigat ett försöks—
fält. Undersokt en sj6.

Anlagt ett försöksfält.

D:o . d:o
D:o — *

Utstakat och afvägt tvenne afloppsdiken.

Anlagt ett försöksfält.

Härstädes anlagt tvenne försöksfält.

Utfört ett par afvägningar samt lemnat råd angående gödsling af
af olika jordarter.

Anlagt försöksfält å en härstädes befintlig starrmyr.

Afvägt ett afloppsdike. angående godsling af myra samt
inspekterat— försöksfältet.

Afgifvit utlåtande angående flere myrmarkers odlingsvärde och lem—
nat råd ang. deras skötsel.

Undervisat ang. dikning, gödsling och skötsel af här befintlig ler—
och sandmylla.

Lemnat upplysningar i åtskilliga till jordbruket hörande frågor.

Afgifvit utlåtande angående ett par myrodlingar och lemnat rad
angående gödsling och skötsel af desamma.

Härstädes anlagt ett försöksfält å myrjord.

Afvägt afloppet till Tallträsket samt undersökt en del af detsamma,
det s. k. Fällträsket; i och för utrönande af dess värde som
blifvande äng.

Uppgjort förslag till ombyggnad af uthusbyggnaden.

D:o _ afdikningsforslag å en del af hemmanets åker.

Uppgjort planer till afdikning af bolaget tillhöriga hemman, hvilka

pa grund af den styfva vattenhållande jordens beskaffenhet voro i
behof af torrläggning med både öppna och täckta diken.

Samma som föregående.

Uppgjort förslag till myrodlingar å två af bolagets hemman.