OCR Output

—. 31 —

(Bil. B.)

Länsagronomens tjänsteberättelse för år 1901.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, —_Umeå.

Öfver min tjänstgöring som länsagronom under innevarande år
får jag härmed vördsamt aflägga föreskrifven berättelse:

Tjänsteresorna togo sin början den 5 Mars och fortgingo utan
afbrott till den 5 April. Under denna första resa besoktes nedanstå—
ende byar inom Skellefteå socken, föredrag i ämnen till—
hörande landthushållningens olika grenar höllos, nämligen: Falmark,
Sjöbotten, Bureå, Yttervik, Innervik, Lund, Gärdsmark, Gummark, Rag—
valdsträsk, Skråmträsk, Klutmark, Medle, Myckle, Degerbyn, Hedensbyn,
Bergsbyn, Bovik, Kage, Ersmark, Kusmark och Varuträsk.

Den 22 April besiktigades en del marker. som ledo af svallis inom
Stöcke by. Den 25 Maj togo förrättningarna å bar mark sin borjan
och fortgingo med lingre och kortare afbrott till den 13 Nov. Sista
förrättningen — undersokning af Tallträsket i Burtrisk socken ——
handlades den 27 November.

För sommarens arbeten redogöres i nedanstående tabell: