OCR Output

——
C.) Möten och utställningar.

Förutom årets hästpremieringsmöte i Byske och nötboskapspre—
mieringsmötena inom länets andra underdistrikt, hvarför i denna berät—
telse redan blifvit redogjordt, har någon utställning inom länet icke
ägt rum.

Vid 19:de allmänna svenska landtbruksmötet i Gefle samt vid In—
dustri— och slöjdutställningen därstädes har länet under året varit
representeradt.

Utom de pris för ost, mejeri och fjällboskap, hvarom redan i denna
berättelse anforts, fingo utställare ifrån linet vid landtbruksmötet
emottaga pris för höns, sädesprof, lin, gurkor & meloner, lax, konser— /
verad röding, fisknät och landtmannaritningar, hvarförutom vid Industri—
och slöjdutställningen 11 silfver— och 39 bronsmedaljer med tillhörande |
diplom samt 79 hedersdiplom tillerkändes utställare från Westerbottens |
län. '

D.) Sällskapets organistion och allmänna verksamhet.

Under året hafva inga förändringar i sällskapets organisation före—
kommit. Sällskapet har under året hållit en ordinarie vintersamman—
komst å rådhuset i Umeå den 8 Januari och en ordinarie sommarsam—
mankomst i Byske den 26 Juli i samband med det förr omnämnda
hästpremieringsmötet.

Förvaltningsutskottet har under året haft 17 sammanträden.

Sällskapet har under året forlorat en af sina hedersledamöter,
förre Landshöfdingen Axel Wiistfelt, i många år sällskapets ordförande.

Westerbottens lin står i stor tacksamhetsskuld till den bortgångne /
för allt, hvad han under sin nära 20—åriga höfdingetid verkat för länets
utveckling. Det vackraste bladet i hans verksamhetshistoria är tvifvels—
utan den omvårdnad, han ägnade länets modernäring. PA jordbruket
och boskapsskötseln ville han bygga länsbefolkningens ekonomiska väl—
stånd. Med kraft och energi arbetade han på att bibringa befolkningen
undervisning och handledning såväl i jordbruk som mejerihandtering.
Särskildt låg den senare honom varmt om hjärtat, och han fick också /
glidjen att se sina bemödanden krönas med framgång, då Westerbot—/
tens mejeriprodukter blefvo allmänt kända och erkända.

Ja, en jordbrukets riddersman här uppe i vårt karga Norrland
var Axel Wistfelt. Bäst hedra vi hans minne genom att fullfölja de
tankar för vårt läns framtid, som under hans verksamma lefnad voro
vägledande.

Länge skall hans namn fortlefva i kärt och aktadt minne inom
Westerbottens län. ;

Sillskapet räknar enligt matrikeln 1 hedersledamot och 1,177 ar—
betande ledamöter. '

i