OCR Output

__ 187 —

Premieringsnämndens samtliga resor hafva tagit en tid af 40 da—
gar, därvid efter häst tillryggalagts en vägsträcka af 111,2 nymil för—
utom en del resor på järnväg.

Utgifterna för årets premieringar hafva uppgått till 8,447 kronor
66 öre, hvilket betydligt öfverskrider årets anslag, och hvaraf
framgår nödvändigheten af ökade anslag, innan den befintliga be—
sparingsfonden helt och hallet hinuer forbrukas.

Intresset for premieringarna har under året varit storre in nagon—
sin tillförene, hvilket äfven framgår af antalet uppvisade djur.

Fjällrastypen börjar blifva allt mer framträdande hos de uppvi—
sade djuren, hvarför äfven detta år ett betydligt större antal djur än
förr kunnat intagas i stambok.

Räntefria lån, att återbetalas under 3 år med */; årligen, äro
äfven under år 1901 utlämnade till de 5 personer, som inköpt Jämt—
lands tjurar, och äro sannolikt de medel särdeles väl använda, som år—
ligen användas till understödjande af sådana inköp äfvensom för un—
derhåll af stamtjurar.

Mejerihandteringen. Under året hafva 29 af linets mejerier varit
i ging och vid dessa hafva förarbetats 3,151,314,8 liter mjolk eller
omkring 69,000 liter mindre än föregående år. Den klena hoskorden
och däraf beroende nedsättningen af kreatursantalet har varit hufvud—
orsaken till denna minskning, men som ostprisen under tiden varit
ovanligt ‘hoga, torde dock mejeridelägarnes årsinkomst af sin mjölk kunna
beräknas lika stor som förra året. Att osttillverkningen inom länet
numera är jämn och god framgår bäst däraf att osten vid de flesta
mejerierna under sistlidet års heta sommar kunnat behållas så felfri
som skett.

De 2 hederspris, 8 första, 14 andra och 6 tredje pris, 25 af—lä—
nets mejerier fingo emottaga vid 19:de allmänna svenskajlandtbruks—
mötet i Gefle sistl. sommar, tala äfven sitt språk till fordel for länets
mejerihandtering, då alla andra utställare af fet ost;från hela riket
tillerkändes 3 hederspris, 7 första, 23 andraioch 29 tredje pris. i

»Ett vid samma utställning anordnadt arbetande Westerbottens ost—
mejeri tillvann sig äfven stor uppmärksamhet och tillerkändes jämväl
första pris, silfvermedalj.

Mejeriundervisningen vid de med statsmedel understödda mejeri—
stationerna i Mångbyn, Bäck och Gammelbyn har på reglementsenligt
sätt fortgått under året med 2 elever vid hvar och en af de först—
nämnda och 4 vid sistnämnda stationen. 7

Länsmejeristen FEdvin Westerlund har under året en å två gån—
ger inspekterat alla linets mejerier samt meddelat undervisning åt
eleverna vid mejeristationerna och förrättat examen med de fran andra
ars stationen afgangna eleverna.

Under Mars månad har han meddelat undervisning i hushållssmör—
beredning inom 18 byar i Skellefteå socken.

För hans verksamhet i öfrigt redogöres i hans afgifna årsberät—
telse. (Bil. F.)