OCR Output

me 1(98 ”ee

hushållningssällskapet tillhandahåller dem läroböcker och annan under—
visningsmateriel.

Skörden å skolegendomen utföll, trots sommarens varma och yt—
terst torra väderlek, särdeles väl både i kvantitativt och kvalitativt
afseende. Ingen frostskada förekom. Gårdens kreatursbesältning ut—
göres för närvarande af 8 hästar, 32 nötkreatur, 7 får samt 12 större
och mindre svin.

Från Svenska Mosskulturföreningen har skolan under året såsom
gåfva fått emottaga en samling af Sveriges allmännaste torfbildande
växter att användas såsom åskådningsmateriel vid undervisningen vid
skolan.

Lokala fältförsök hafva under året med bidrag af hushållnings—
sillskapet varit af linsagronomen anordnade å 14 ställen inom länet
hvaraf det nordligatte försöksfältet legat vid Aby i Byske socken och
det sydligaste i Lafsjö by i Dorotea socken. For resultaten af dessa
försök redogöres närmare i Länsagronomens årsberättelse.

Kemiska stationen. Enligt forestandarens afgifna årsredogörelse
(Bil. D) hafva 86 undersökningar där under året blifvit utförda.

Jordbruksstatistiska uppgifter. — Sedan hushållningssällskapet vid
årets vintersammankomst beviljat ett extra anslag för 1901 af 2,000
kr. för insamlande af tillforlitliga jordbruksstatistiska uppgifter för
länet, hafva sådana insamlats af en inom hvarje socken utsedd därtill
lämplig person, och har sammandraget öfver de sålunda insamlade upp—
gifterna utarbetats af sekreteraren.

Landtbrukstidskrift för Öfre Norrland, hvilken redigeras af läns—
agronomerna A. Bosin och E. O. Arenander, har äfven i år utkommit
med ett häfte i månaden i en upplaga af 4,100 ex.

Den förtjänstfulla tidskriften har tillika med sällskapets handlingar
genom utskottets försorg och på sällskapets bekostnad distribuerats till
samtliga sällskapets ledamöter.

Skrifter i öfrigt för landthushållningens befrämjande. Af Svenska
hushållningssällskapens qvartalsöfversigt hafva reqvirerats 400 ex., som
genom tidskriftens expedition distribuerats till forvaltningsutskottets,
filialafdelnringarnes och nötboskapspremieringsnämndens medlemmar, säll—
skapets tjänstemän och i öfrigt efter sekreterarens anvisning. Dessutom
har utskottet beslutat, att ett ex. af en af bataljonsläkaren A. Wahl—
stedt utgifven folkskrift, afsedd alt sprida kunskap i allmän hälsolära,
skall utdelas till hvar och en af sällskapets ledamöter. I likhet med
föregående år hafva 25 ex. af Landtbruksstyrelsens kalender inköpts,
hvarjämte från Svenska Mosskulturföreningen erhållits 50.ex. af dess
tidskrift.

b) Atgiirder for hiistafveln.

Besiktningsmöte för prisbelönande af hästar har under året hållits
i Byske, hvarvid prisbelönades 8 hingstar, 7 äldre ston, 3 unghingstar
och 4 ungston.