OCR Output

>>> 24 _:

Antalet ansökningar om länsagronomens biträde har aldrig varit
så stort, som under förflutna året. Utom de vanliga förrättningarna
har. han, på särskild hos förvaltningsutskottet af Mo & Domsjö Aktie—
bolag gjord begäran, under en månads tid, på bolagets bekostnad, be—
sökt ett tjugutal af bolagets inom länet belägna hemman för upprät—
tande af odlings— och dikningsplaner.

Till följd af en på hösten ådragen fotvrickning måste hans arbete
för en tid afbrytas, hvarigenom 12 förrättningar måste uppskjutas till
nästa år.

A tjänstens vägnar har han under året färdats 169,2 nymil efter
skjuts och 18,6 nymil med hjälp af bärare eller roddare, hvarförutom
flere resor pr järnväg och ångbåt företagits.

Närmare redogörelse öfver hans verksamhet lämnas i hans afgifna
årsberättelse. (Bil. B.) s

Dikningsförmannen N. Persson har under året haft sitt tjenstgö—
ringsområde inom Nordmalings, Umeå, Wännäs, Degerfors, Sifvar, Bur—
träsks, Lofangers, Skellefteå, Jörns, Lycksele, Sorsele och Dorotea sock—
nar. Hans rese— och förrättningsdagar uppgå till 124. För de arbeten,
som han under sina resor utfört, lämnas utförligare redogörolse i hans
närlagda berättelse. (Bil. C).

Yitertafle : landtbruksskola._ Undervisningen vid skolan har under
sist förflutna läsår bestridts af föreståndaren och en ordinarie lärare.
Lärlingarnes antal har under året varit 10, af hvilka 5 tillhort ildre
och 5 yngre afdelningen. Till hvarje lärling har af
skapet utbetalts en årslön af 100 kronor. Den teoretiska undervisningen
har fortgått 4 timmar dagligen från den 1 November till den 30 April
med lärlingar af båda afdelningarna, samt dessutom med lärlingar i
äldre afdelningen från den 1 till den 15 Maj och från den 1 Septem—
ber till den 22 Oktober med växlande antal timmar dagligen. Den 25

Oktober hölls afgångsexamen med äldre afdelningens lärlingar och af

de då utexaminerade erhöllo 3 platser som drängar, och de öfriga 2
återvände till hemmen.

Då skolan på grund af Kongl. Maj:ts Nådiga bref den 7 Juni 1901
från och med innevarande läsårs början ombildats och kursen blifvit
ettårig i stället för tvåårig, skulle till detta läsår antagas 12 st. lär—
lingar. _Af 14 anmälda, de 5 kvarvarande inberäknade, hvilka samtliga
förklarade sig villiga ingå på de nya vilkoren, antogos sålunda 12, alla
från detta län.

Omorganisationen af skolan består däruti, att, som ofvan anförts,
kursen blifvit ettårig samt att tiden från den 1 November till den 15
Maj uteslutande ägnas åt teoretisk undervisning och slöjd, hvaremot
lärlingarna under sommarmånaderna öfvas endast uti praktiska landt—
mannaarbeten under ledning af gårdens rättare. På hösten anställas
nödiga repetitioner i de teoretiska ämnena. Tre timmar på förmidda—
gen öfvas turvis halfva kursen i slöjd af särskild slöjdlärare och den
andra —hälften i välskrifning, bokföring, ritning, afvägning och fältmät—
ning. Lärlingarne erhålla fritt vivre och fri undervisning, hvarforutom

E