OCR Output

25193 ..

att höskörden från odlad jord blifvit fullt medelmåttig och del—
vis riklig samt af god beskaffenhet, hvaremot höskörden från naturliga
ängar äfvensom halmafkastningen blifvit under medelmåttan till följd
af torka; hela foderskörden är dock synnerligen väl bergad. %

Med hänsyn till dessa förhållanden finner Konungens Befallnings—
hafvande ' sig böra uttala det allmänna omdömet om skörden inom lä—
net att densamma blifvit beträffande spannmål och potatis medelmåttig
samt beträffande foder äfvenledes medelmattig, och att hela skörden
genom fördelaktigt bergningsväder blifvit synnerligen vil bergad."

Enligt Kongl. Statistiska Centralbyråns sammandrag af kronoläns—
männens i länet skörderapporter för året inhämtas:

att höstråg | lämnat i korntal ©9.38

— våärråg 7 å 6,52
— » % 7,30
— » hafre å y 6,39
— — Dlandsäd .. 7 7,43
, _ potatis § % 8,20

samt att potatisens*beskaffenhet varit god, på sina ställen synnerligen
god, att skorden af öfriga rotfrukter och spånadsväxter varit medel—
måttig, att hoskorden‘fran odlad jord varit fullt medelmattig och från
naturlig äng nära medelmåttig, att halmafkastningen varit nära medel—
måttig, att sädestillgången ej blifvit fullt tillräcklig, att fodertillgången
är tillräcklig och att bergningsvädret varit synnerligen gynnsamt. —

B.) Åtgärder för direkt befrämjande af jordbruk, boskaps—
skötsel och binäringar.

a) Atgiirder for jordbruket i allmänhet.

Statens landtbruksingeniör S. Kempff har under hela året varit
sysselsatt med uppgörande af planer för utdiknings—, vattenlednings—
och sjösänkningsarbeten m. m. Som han själf ej kunde medhinna att
utföra samtliga reqvisitioner, förordnade Kongl. Landtbruksstyrelsen
landtbruksstipendiaten Ernst Berggren att såsom extra landtbruks—
ingeniör handlägga 12 st. förrättningar, hufvudsakligen inom lappmarks—
socknarna.

Under året har statsanslag for frostminskning tilldelats 28 olika
foretag inom skilda delar af linet med en beviljad anslagssumma af
88,350 kronor.

Liinsagronomen A. Bosin har under tiden 5 Mars—5 April hållit
föredrag inom 21 byar i Skellefteå socken. I April holls en förrätt—
ning i Stöcke by i Umeå socken, och den 25 Maj togo förrättningarna å
bar mark sin borjan, hvilka fortgingo med lingre eller kortare afbrott
till den 13 November. Sista förrättningen för året handlades den 27
: November.