OCR Output

—— 09 ..

(Bil. A.)

Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps
berättelse för år 1901.

(Det af sällsi(apets tillvaro).

A.) Väderlek och årsväxt.

Nederbörden under året har för hela länet varit betydligt under
den normala. _ Snöfallen under månaderna Januari—April voro med
hänsyn till länets nordliga lige rent af bemärkansvärda till foljd af
sin ringhet, och under var— och sommarmånaderna blef regnnederbör—
den lika sparsam. Forst under senare hilften af Oktober foll nagot ymni—
gare regn, men till foljd af hela föregående vinterns snöfattigdom och
sommarens brist å'regn hade vattenmassan i alla vattendrag och brunnar
så betänkligt utsinat, att något liknande ej inträffat i mannaminne.
Olägenheterna häraf hafva ock på flerehanda sätt gjort sig märkbara
så väl for industrien som ej minst för landtbruket genom minskad
skörd, försvårad höstbrukning och mångenstädes vattenbrist för ladu—
gardar och husbehof.

Temperaturen har under året i medeltal varit ej så litet högre än un—
der de närmast föregående åren. Under Januari, Februari och Mars
sänkte sig termometern endast undantagsvis under — 10 % och under
sommarmånaderna rådde jämn värme, hvilken under storre delen af
Juli månad höll |— 20 °, stundom —|— 30 % och t. o. m. nagon |
gang däröfver under dagarna. |

Någon nattfrost förmärktes, åtminstone i kustlandet, ej förrän
natten mellan den 3 och 4 September, då temperaturen å mera frost— |
ländiga ställen sänkte sig till — 4 °. l

Vinterns inträde kan räknas från de första dagarna af November |
och har under årets två sista månader varit ganska jämn och sträng |
med ofta återkommande snöfall. Det sällsynta har under hösten 1901 |
inträffat att första snön blifvit kvarliggande, hvilket hogst sällan in—
traffat.

Aska har förekommit ett par ginger i borjan af Juni samt den
16 Augusti.

Öfver årets skörd for hela Westerbottens län har Länsstyrelsen
gifvit följande omdöme:

*att höstsäden, som uteslutande består af råg, gifvit en medel—
måttig skörd, välbergad och af god beskaffenhet;

att kornet, ortens hufvudsäde, äfvenledes limnat en välbergad,
nästan medelmåttig skörd af god beskaffenhet ; |

att potatisen limnat en fullt medelmåttig skörd af god beskaffen— |
het; samt |