OCR Output

oda (9 1 © in

i Skelleftcå stad: Ordforande: v. konsul Helmer Häggbom; ledamöter:
grosshandlandena Jonas Sidenmark och G. L. Sjöström.

$ 24.

Att inom 14 dagar härefter justera detta protokoll utsagos Sak—
foraren A. H. Kollberg, Kommisionslandtmätaren J. Gezelius och dis— —
ponenten O. E. Sundin.

Dag som ofvan.

In fidem

E. O. Mångberg.

Justeradt den 12 februari 1902.

A. H. Kollberg. J. Gezelius.
0. E. Sundin.