OCR Output

230 —

i Säfvar: Ordförande: konsul E Forssell; ledamoter: kyrkoherden J.
Löfvenmark och skiftesgodemannen J. Brännström;

i Bygdeå: Ordforande: kronolinsman Ludv. Wahlberg; ledamöter: kom—
minister G. G. Saedén och handlanden G. Wall;

i Nysätra: Ordförande: folkskolläraren G. Jonsson; ledamöter: kyrko—
herden G. E. Ohstedt och kommunalordforanden J. F. Wik—
lund;

i Löfånger: Ordforande: kronolinsman M. Norén; ledamöter: hand—
landena H. Bexelius och Joh. Bexelius;

i Burträsk: Ordforande: kronolinsman N. H. F. Hallgren; ledamöter:
handlanden P. Bergner och komminister S. N. Sundelin;

i Skellefteå socken: Ordforande: komminister A. Ericson; ledamöter:
kustuppsyningsman J. Lindberg och nämndeman J. U. Sten—
berg i Stämningsgården;

i Byske: Ordforande: kommunalordföranden J. Lindmark i Drängsmark;
ledamöter: disponenten Uno Norrman och fattiggårdsföre—
standaren J. A. Palmberg i Frostkåge;

i Ordforande: kronolinsman C. Löfqvist; ledamöter: klockaren
C. 0. Lidén och nämndeman G. Edenström;

i Jörn: Ordforande: kyrkoherden Ludv. Walter; ledamöter: folkskolli—

j raren G. Grundström och kronojägaren J. U. Stenberg i
Hornträsk;

i Malå: Ordforande: kyrkoherden A. Björzén; ledamoter kronolänsman
C. G. Sparrman och kommunalordföranden S. Bergström;

i Lycksele: Ordförande: distriktsveterinären H. Hofverberg; ledamöter:
jägmästaren och ridd. A. F. Berselius och kommissionslandt—
mätaren J. F. Johanson;

i Stensele: Ordforande: kronolänsman G. Lindahl; ledamöter: jägmä—
staren E. Kellberg och handlanden A. A. Persson;

i Sorsele: Ordförande: kronolänsman J. G. Lindberg; ledamöter: fjär—
dmgsman C. G. Fjellstrom och gastglfvaren N. 0. Renman
i Blattnicksele;

i Åsele: Ordforande: provmsnallakaren A. Lundh; ledamöter: kronoläns—
man O. Sundelin och handl. B. A. Jonsson

i Fredrika: Ordförande: kyrkoherden J. U. Bjurberg; ledamoter: krono—
linsman O. I. Dahl och kommunalordföranden J. Johnsson i
Storlogda;

i Ordforande: kyrkoherden F. T. Himmelstrand; ledamöter:
inspektor Ant. Vikberg och kronolänsman G. T. Bjuhr;

i Wilhelmina: Ordförande: f. kronolänsman P. A. Hellgrén; ledamöter:

k kyrkoherden L. Dahlstedt och handlanden P. A. Gronlund;

i Ortriisk: Ordforande: kyrkoherden A. F. Vesterlund; ledamöter:
handlandena S. L. Renman och O. A. Ohrman;

i Tärna: Ordforande: kronolinsman K. J. Lundberg; ledamöter: hem—
mansägaren E. Eriksson i Laisholm och skolläraren O. P.
Pettersson;

i Umeå stad: Ordforande: handlanden G. Edw. Lundmark; ledamöter:
radman J. Ullberg och bankdirektor E. Unander—Scharin;