OCR Output

d 40 >
$ 19.

I stället for Förste landtmätaren H. R. Linder, som från orten
afflyttat, valdes skiftesgodemannen Aug. Lundberg i Teg till ledamot
förvaltningsutskottet för en tid af två år, och i stället för Kommissions—
landtmätaren F. O. Sjöström, som utsetts till v. ordförande, invaldes
Jägmästaren J. V. Wallroth till ledamot i samma utskott för 1 år.

$ 20.

Till suppleanter i förvaltningsutskottet för innevarande år valdes
Kyrkovärden Joh. Pettersson i Grisbacka och Ofverjigmiistaren m. m.
A. M. Hellström, den sistnämnde efter lottning med Rådman Z. Ull—
berg, som erhallit lika röstetal.

$ 21.

Beslöt sällskapet att till hedersledamot kalla t. f. Landshöfdingen
m. m. A. F. O. Cederberg, hvilken sedan år 1867 varit ständig leda—
mot i sällskapet. f

g 29.

Till revisorer att granska sällskapets räkenskaper för innevarande
år valdes Landskamreraren och Ridd. O. Akerrén och kamrer G. Elf—
stadius, med Disponenten J. Öhlén såsom suppleant.

§ 23.

Till ordforande och ledamoter i sällskapets filialafdelningar for
åren 1902 och 1903 utsagos:

i Nordmaling: Ordförande: disponenten och ridd. G. Thorsen; ledamö—
ter: distriktsveterinären V. Tirén och handlanden V. Turd—
fjell;

i Bjurholm: Ordförande: kronolänsman K. Öhrman; ledamöter: kom—
munalordföranden J. Jonsson och inspektor J. Schmidt;

i Umei socken: Ordförande: kronolänsman Joh. Broman; ledamöter:
skiftesgodeman P. Sandstrom i Teg och inspektor P. Nord—
strom i Westerhiske;

i Wiinniis: Ordforande: kronolinsman J. A. Läth; ledamoter: lands—
tingsmannen K. J. Karlsson och hemmansägaren S. Forssén;

i Degerfors: Ordforande: disponenten och riddaren A. Astrom; leda—
möter: kronolänsman A. Agren och inspektoren P. Carlson;