OCR Output

—> jg —

i Säfvar socken: Skiftesgodeman K. G. Kriström, Hemmansägarne
Anders Kristrom, Algot Grehn, A. G. Andersson, Ludv. Aberg, Henrik
Hammarstedt och Slaktaren Aug. Carlsson, alla i Säfvar by;

i Nysätra socken: Apotekaren L. A. Widell, Nysätra;

i Skellefteå socken: Hemmansägaren C. L. Lindgren i Innervik,
Hemmansägarne P. A. Renstrom, Joh. Normark, K. O. Holmstedt och
0. W. Lundmark, alla i Degerbyn, Handlanden J. P. Lundstedt i De—
gerbyn, Nämndeman And. Astrom i Klutmark, Nämndeman K. 0. Hans—
son i Medle, Hemmansägarne Nik. Persson Lindqvist, And. Andersson
Lindqvist, And. Persson Lundstrom och Aron Wikström, alla i Medle,
Gästgifvaren Gust. Aman i Medle, Hemmansägaren J. A. Lundqvist i
Medle, Hemmansägarne Hugo Hedlund och Viktor Hedlund i Tufvan,
Hemmansägaren P. Andersson Forsséll i Krångfors, Bondesonen O.
Persson i Kusmark, Inspektor Efraim Andersson i Bureå, Gästgifvaren
Gust. Emil Holmström i Bureå, Hemmansägaren Ant. Lindqvist i Myckle,
Byggmästaren J. E. Pettersson, Kyrkobordet;

i Malå socken: Hemmansagarne K. E. Dahlberg i Keppejaur och
G. E. Aberg i Brunnis;

i Sorsele socken: Klockaren B. Astrom, Handlanden P. A. Fors—
berg och e. Landskanslisten Axel Lindberg;

i Ortriisk socken: e. Jägmästaren Dan. Frykman, Hemmansagarne
J. V. Jonsson, J. E. Firm och Joh. Em. Jacobsson, alla i Örträsk;

4 Tama socken: Hemmansägarne G. Johansson i Wästansjö, O E.
Eriksson i Högås och J. M. Johansson i Angesdal samt Fjirdingsman
. 0. Lindmark i Laisholm.

8 16.

Sedan Landshöfdingen m. m. A. Asker i skrifvelse den 20 dennes, i
anledning af att han blifvit i nåder utnämnd till landshöfding i Hal—
lands län, afsagt sig uppdraget att vara ordförande i länets Hushåll—
ningssällskap och dess förvaltningsutskott, företogs nu val af ny ordfö—
rande för ett års tid eller den tid, som återstår af den 3—årsperiod, för
hvilken ordförande hittills varit Vald och blef hr v. ordföranden, Öf—
versten och kommendören Ludv. Schomng genom val med slutna sed—
lar utsedd att vara sällskapets ordförande för berörda tid.

$ 17.

Till v. ordförande efter Öfversten m. m. L. Schoning valdes Kom—
missionslandtmätaren F. O. Sjostrom, likaledes for 1 års tid.

$ 18.

I tur att ur forvaltningsuskottet afgå voro Förste landtmätaren
H. J. Norrman och Kronolänsman Joh. Broman, hvilka båda återvaldes.