OCR Output

, äE

$ 14.

Öfverste Löwenhielm erbjöd sällskapet att få emottaga ett vid
dragonlägret födt hingstföl, nära fullblod och mycket lämpligt att upp—
födas till beskällare, och hemställde, huruvida _ sällskapet ville
öfvertaga fölet, för att genom sällskapets försorg hos någon lämplig
jordbrukare inom länet uppfödas till beskällare. Folet kunde få kvar—
stå vid dragonlägret till våren emot en liten ersättning för födan, till
dess grasbetestiden inträder. Någon annan ersättning för fölet fordra—
des ej, för så vidt det uppfödes för det af honom angifna ändamålet.

Herr Broman föreslog att frågan skulle öfverlämnas till förvalt—
ningsutskottet.

Herr Sandström ansåg, att man borde vara herr öfversten tack—
sam för anbudet. Talaren ansig lämpligast att fölets uppfödning öf—
vertoges af enskild person inom länet och yrkade, att frågan öfverläm—
nades till förvaltningsutskottet.

Sillskapets beslut blef äfven, att frågan om fölets öfvertagande
och uppfödande skulle öfverlämnas till förvaltningsutskottet.

$ 15.

Till arbetande ledamöter i sällskapet invaldes:

i Umeå stad: Majoren och riddaren M. A. Nyström, Ryttmästa—
ren m. m. K.‘ H. F. Runqvist, Ryttmästaren m. m. S. F. Arsenius,
Ryttmästaren m. m. H. Henriques, Ryttmästaren H. A. 0. Dubois,
Löjtnanten m. m. A. Lindgren, Löjtnanten Friherre O. E. Leuhusen,
Löjtnanten N. R. Fischerström, Löjtnanten G. L. Wernstedt, Löjtnan—
ten B. D. Gibson, Löjtnanten B. Burén, Underlöjtnanten m. m. J. H.
A. Rhodin, Underlöjtnanten C. 0. A. Wannberg, Underlöjtnanten G. R.
Knorring—Roth, Underlöjtnanten C. E. Knös, Underlöjtnanten G. V.
Versteegh, Underlöjtnanten G. L. Wannberg, Bataljonsläkaren N. A.
Brinke, Regementsintendenten C. A. Ryrberg, Länsbokhållaren G. Sö—
derbergh, Fängelsedirektören K. P. Melén, Redaktören Arvid Akerberg,
e. Landskanslisten B. Nordin, t. f. Länsträdgårdsmästaren J. L. Jonsson,
Verkmästaren H. Andersson, Handlanden J. Törnqvist, Landtmäteri—
auskultanten K. T. Lilliecrona, Landskanslisten Otto Burman;

i Skellefteå stad: Fabrikor G. Andersson, Apotekaren A. Holm—
strand, Tullförvaltaren O. G. Olsson, Handlanden G. Jonson, Fangelse—
föreståndaren C. H. E. Bickstrom, Kamrer P. A. Wiklund, Järnhand—
landen E. Nyqvist, Sergeanten J. B. Oqvist;

i Umeå socken: Jägmästaren G. Halldin, Ytterhiske, Disponenten
R. Dahl, Teg, utn. Komministern E. Örnfelt, Backen, Hemmansägaren
Alfr. Fällmän, Ön, Hemmansägaren Carl Andersson, Ytterhiske;

i Nordmalings socken: Handlanden G. Nystrom i Nyåker, Hand—
landen O. Palmgren i Nordmaling, Handlanden J. H. Odin i Nordma—
ling, Nämndeman J. V. Holmgren i Brevik;

i Wännäs socken: Hemmansägaren P. Persson i Strand, Hemmans—
ägaren N. J. Holmgren i Wännäs;

2