OCR Output

— 1i —

leda och vid domstol låta sakföra den eller de personer, som göra sig
skyldiga till ljustring af lax.

Sällskapet, som ej ansåg lämpligt att bestämma något visst be—
lopp eller begränsadt antal premier, beslöt att förvaltningsutskottet
skulle äga att af anslaget för oförutsedda utgifter utbetala premier å
25 kronor till dem, som kunde leda i bevis sådana lagbrott.

$ 11.

Foredrogs Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 12:te Augusti
1901 angående statsbidrag till hushållningssällskap eller landsting fran
anslaget till fiskerinäringens understöd; och beslöt sällskapet att upp—
draga åt utskottet, att till Kongl. Landtbruksstyrelsen före den 15:de
nästkommande februari ingifva till Konungen ställd ansökan om stats—
bidrag för nästkommande år för fiskerinäringens befrämjande till lika
stort belopp, som sällskapet själf för samma ändamål anvisar.

$ 12.

Foretogos öfverläggningar öfver de till : diskussion _ uppställda
frågorna i följande ordning.

Forsta frågan:
Huru skall kreatursgödseln enligt senaste undersökningar skötas?

Denna fråga inleddes af länsagronomen Bosin med ett sakrikt och
intressant föredrag, hvari han framhöll, att gödselns noggranna tillva—
ratagande är den vikligaste fråga, som finnes för en jordbrukare. Myc—
ken gödsel går genom dålig behandling förlorad, hvarigenom ersättning
måste skaffas i konstgjorda gödningsämnen. Talaren limnade en full—
ständig utredning om gödselns behandling och framhöll att de föränd—
ringar, som forsiggingo i godseln under lagringen voro beroende af
bakterier. Det funnes sådana, som befrimjade öfverförandet af det
organiska kväfvet till salpeter och sådana, som sönderdelade salpetern,
så att fritt kväfve ginge bort. Gödseln skulle behandlas så, att de
förras verksamhet främjades och de senares motarbetades och skedde
detta bäst genom utestängande af luften, genom användning af lämpligt
strö, med uteslutande af halm och användning i stället af hvitmossa,
torfströ, myrjord o. s. v., med noggrann tillpackning. Färsk kalk, dag—
ligen tillsatt till godseln, har en utmärkt verkan. Thomasfosfat m. fl. dy—
lika ämnen bora redan inne i ladugården strös under kreaturen och |
äro af god verkan, synnerligast om därjämte användes torfströ. |

Foredraget skulle utgora svar på frågan.

Andra fragan:

Har den nya lagen om jägostyckning visat sig gagna jordbruket
inom länet?

Herr Aug. Lundberg i Teg framhöll, att ägostyckningslagen har
verkat mera till skada än gagn inom Westerbottens län. ‘