OCR Output

—— 43 —

satta i Umeå stad och dess närmaste omnejd, dels därom att fattiggård
och korrektionshus äro synonyma begrepp, Hushållningssällskapet för—
menar® samma påståenden, det förra det senare så—
som påtagligen oriktigt, icke tarfva särskilda kommentarier, får Kongl.
Hushållningssällskapet för sin del i underdånighet bestrida bifall till
den gjorda underdaniga framställningen.©

§ 9.

Sedan ordföranden uti den af Landstinget tillsatta komitén för
afgifvande af förslag till sättet för Yttertafle egendoms framtida an—
vändning hos förvaltningsutskottet hemställt om åtgärders vidtagande
för utfärdande af behörig öfverlåtelsehandling å sagde egendom, på det
att Landstinget måtte blifva i tillfälle att därå söka och erhålla lagfart,
föredrogs och godkändes nu följande förslag till

* Kopebref.

Sedan Westerbottens lins Kongl. vid sam—
mantride den 26 september 1864 beslutat, att till Westerbottens lin
försälja ®/,, mantal N:ris 1, 2 och 3 Yttertafle med därtill horande
inventarier och gröda på följande vilkor:

1:0) att Hushållningssällskapet fortfarande ansvarade för den uti
hemmanet intecknade skuld till s. k. korrektionshusfonden 15,002 Rdr
Rmt;

2:0) att sedan sällskapet styrkt, att; hemmanen icke häfta för
nagra andra inteckningar, Westerbottens län till Hushållningssällskapet :
erlade en summa af 9,437 Rdr 85 öre, af hviiken summa 9,200 Rdr
beräknades såsom betalning for vid egendomen befintliga inventarier och
groda ;

3:0) att tilltridet af egendomen skedde genast efter kopekontrak—
tets underskrifvande; och

4:0) att omkostnaderna för lagfarten vidkändes af Landstinget,
så och med föranledande däraf att &detta kopeaftal icke blifvit med '
kopebref bekräftadt, eller, om så skett, köpebrefvet förkommit samt
enär de i köpekontraktets tre första pnnkter stadgade vilkor blifvit af
kontrahenterna å ömse sidor fullgjorda, upplater och försäljer Wester—
bottens läns Hushållningssällskap förenämnda hemman mantal N:o
1; */, mantal N:o 2 och !/, mantal N:o 3 Yttertafle till Westerbottens
läns Landsting emot ofvanberörda, nu kvitterade köpeskilling att såsom
Westerbottens lins vilfingna egendom med full eganderätt behalla®.

§ 10.

Föredrogs en ifrån Herrar Jonas Sidenmark och Helmer Häggbom
i Skellefteå ankommen skrifvelse med forslag att sällskapet ville på
försök bevilja ett anslag af Ett hundra kronor att fördelas i fyra pre—
mier å 25 kronor hvardera att tilldelas den eller dem, som i bevis