OCR Output

> 4 1. 23

1:0) och ursprungligen genom frivilliga sammanskott af enskilda
personer inom hela länet;

2:0) genom ett bidrag af allmänna medel, uppgående till ett be—
lopp af 1,200 riksdaler banko; samt

3:0) genom ytterligare tillskott från enskilde personer äfvensom
af enskilde genom testamenten öfverlämnade medel; och har vid samt—
lige dessa dispositioner stipulerats vilkoret inrättande och underhåll af
ett arbets— och korrektionshus för Westerbottens län i Umeå.

Härmed ha också icke blott de enskilde utan äfven stuten fast—
slagit såsom grundvilkor för fondens användande att densamma skall
komma länet i sin helhet till godo. y

Bortskänkandet af en under sådana förhållanden tillkommen fond
till en enskild kommun skulle alltid komma innebära icke blott ett
kränkande af vederbörande gifvares vilja utan jämväl en orättvisa emot
linets öfriga kommuner. Herrar stadsfullmäktige hafva såsom hufvud—
motiv till den gjorda framställningen framhållit stadens tryckta finan—
siella ställning, ett sakförhållande, som Hushållningssällskapet för sin
del hvarken kan eller vill bestrida, men å andra sidan har sig Hus—
hållningssällskapet bekant flere kommuner inom länet, hvilka arbeta
under enahanda svåra förhållanden, särskildt med hänsyn just till fat—
tigvården, och hvilka kommuner, ehuru betydligt mindre bärkraftiga
in Umeå stad, likväl icke tagit statens mellankomst i anspråk vare
sig på det ena eller andra sättet.

Sedan emellertid korrektionshuset befunnits för sitt ändamål otjän—
ligt, förordnade Eders Kongl. Maj:t om fastighetens försäljning samt
den härför influtna köpeskillingens läggande till kapitalet, hvarefter fon—
den uti sin helhet öfverflyttades på Kongl. Fångvårdsstyrelsen, så till—
vida att den upptogs och ännu i dag redovisas i bemälda styrelses rå—
kenskaper. ;

Genom nådigt bref af den 14 februari 1860 disponerade Eders
Kongl. Maj:t efter Fångvårdsstyrelsens horande fonden sålunda, att
densamma emot skuldebref och fullgod säkerhet stäldes till Hushåll—
ningssällskapets förfogande i form af räntefritt lån. Afkastningen af
fonden har sålunda' allt hitintills varit en inkomst för Hushållnings—
sällskapet.

Detta sitt för fondens disposition har gifvetvis förestafvats af
Eders Kongl. Maj:ts åsikt att afkastningen af fonden, med hänsyn till
dess tillkomst, så länge den icke befunnes för det ursprungligen afsedda
ändamålet erforderlig, på ett eller annat sitt borde komma länet uti
sin helhet till godo, samt att vid sådant förhållande lämpligaste sättet
för detta måls ernående vore att tillsvidare ställa den till Hushåll—
ningssällskapets förfogande på sätt ofvan nämnts. Nu formena herrar
stadsfullmäktige uti sin underdåniga skrifvelse att Hushållningssällska—
pets finanser äro af den goda beskaffenhet att denna inkomst är för
detsamma öfverflödig. — Riktigheten af detta påstående vågar Hushåll—
ningssällskapet bestrida.

Tages hänsyn till, å ena sidan den mångfald af uppgifter hvilka
åligga ett Hushållningssällskap, särskildt uti ett län som detta, där i