OCR Output

240 ——

$ 6.

Åt förvaltningsutskottet uppdrogs att bestämma tid och plats för
sällskapets sommarsammankomst och årets hästpremieringsmöte, hvar—
jämte sällskapet beslöt att någon landtbruksutställning icke under året
skall hållas inom länet.

§ 7.

Då det jämlikt $ 21 uti Kongl. Maj:ts förnyade nådiga reglemente
af den 23 november 1900 för den med statsmedel understödda häst—
premieringen åligger hushållningssällskap bland annat, att till stuteri—
öfverstyrelsen ingå med anmälan, hvilken eller hvilka kallblodiga raser
eller typer sällskapet önskar få premierade inom underdistriktet, samt
att närmare angifva det område sällskapet föreslår för hvarje ras eller
typ, beslöt sällskapet, att till stuteriöfverstyrelsen anmäla, att sällska—
pet önskar, att endast den norska eller nordsvenska typen premieras
inom hela Westerbottens underdistrikt.

§ 5.:

Foredrogos Konungens Befallningshafvandes skrifvelse af den 14
sistlidne december med infordrande af hushållningssällskapets yttrande
öfver Umeå Stadsfullmäkliges hos Konungen gjorda underdåniga fram—
ställning att få den s. k. *Korrektionshusfonden* å Umeå stad öfver—
låten, äfvensom forvaltningsutskottets forslag till yttrande däröfver.

Sedan herrar Oxehufwud, Cederberg, Bergstrom, P. Sandstrom,
Joh. Pettersson, P. Eriksson och O. Scherdin yttrat sig dels for och
dels emot forvaltningsutskottets afstyrkande förslag, beslöt sällskapet
att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med förvaltningsutskottets förslag
afgifva följande underdåniga yttrande :

*”Till Konungen !

Uti skrifvelse af den 14 december 1901 har Konungens Befall—
ningshafvande i Westerbottens län infordrat länets Kongl. Hushållnings—
sällskaps yttrande öfver en stadsfullmäktige i Umeå till Eders Kongl.
Maj:t stäld underdånig framställning om öfverlåtelse på Umeå stad af
den s. k. "Korrektionshusfonden®, hvilken fond för närvarande i form
af räntefritt lån disponeras af Kongl. Hushållningssällskapet, och får
Kongl. Hushållningssällskapet efter tagen del af berörda underdåniga
framställning jämte därvid fogade utdrag ur stadsfullmiktiges protokoll
för den 18 oktober 1901 i underdånighet andraga följande:

Redan sättet, hvarpå berörda fond tillkommit äfvensom ändamålet
med densamma utgör enligt Hushållningssällskapets förmenade ett ab—
solut hinder för bifall till den af staden gjorda framställningen.

På sitt 1879 års statsrevisorer uti sin berättelse till 1880 års
riksdag yttrat har fonden tillkommit och nått sin nuvarande ka—
pitalsiffra å

1