OCR Output

Tran.sport 38,605: 52

för Trädgårdsskötselns befrämjande:

Tvenne trädgårdsmästares lön å 1,000 kr. hvardera 2,000: —
Personligt lonetillagg till G. H. Landsberg.......... 500: —

Resepenningar‘ a 500 kr. till hvardera . .. ............. 1,000: ~—.: 3,500:

för Jaktens och Fiskets befrämjande:

Anslag till länets jaktvårdsförening .. . ............... 250: —
Till fiskodlingsanstalten i Piparböle för
anskaffande af stamlaxar m. m..... 300: —
Föreståndarens lön. . ......... . .... .. .... .. .. 250: —
Tillsyningstnannens län. ......... ............ 100:— — 650: —
Anslag till kräftodling ... s [ 00007 ——
— Kontrollering af saltad strommmg 200: —
Premier for s_]alars dödande ... .............. . ;44 10 1; 45000; ‘— 5,300:

för Agrikulturkemiska undersökningar och Djurskydd:

Lön till föreståndaren för kemiska sta—

tionen .. 500: ———

Till sarskllda undersoknmgar ................ 125:— 685; ——

Till underv1sn1ng iSslakt' ;L; ;; ; i W on lt 100: — 735: =.
för Tidskrifter, tryck— och annonskostnader samt porton m. m.:

Landtbrukstidskrift... ds 850: ——

Tryck af sällskapets handhngar .. == 450: —

Öfriga skrifter.. .. ..... . .......... .. .. .. 750: — ©2,050: . —

Tryck och annonser ......................—. Si a eee e e 1,000: —

Post— och telegramporton...... ............... id 450: — 3,500: ——

Aflöningar m. m. :

Scekrelerarens lön ........:............... . ...— 900: —

Personligt lönetillägg åt E. 0. Mångberg _ 200: —

150: ——

;. .. ( 1100 600:: —

Vaktmästaren... i 75: —

Arvode till rewsorerna 6)5 kr tlll hVardera 50: — 0 :1,975: —
Oforutsedda utgifter.. ; '' '' .; / ! /1 ' 11Å 1200 50 ~2,000— 77
Diverse fonder:

Bidrag till nötboskapspremieringen ........................ _2,500: —
dito. . , besparingslonden... ....... .. .. ......... .. 12,000: — 14,500: —

Summa Kronor 71,114:

29