OCR Output

be 9 t

Transport 1,458: 53 17,420:

rest å anslagen till spridande af kun—
skap om vigten af jordbruksfastig—

heters bibehållande i enskildes ego _ 285: — 1,743:

32

53

hvadan den disponibla behållningen från föregående år utgör 15,676: 79

Påräknade inkomster för 1902;

Ledamotsafgifter ..... .. .. . ....... . .........>5. 1,200:
Pränvinsmedel .. ....... .... .. . .. 30,000:

till Husslöjdens befrämjande:

Statens anslag......... .. .0......... 1;000:—+
Landstingets anslag ... .. ..2 ............: : :3;000: —
Dito dito lönetillägg åt slöjd—
läraren Th. Eklöf 200; —
Dito dito till slöjdlärares ut—
bildning............ __—500: —> 4,700:

till Jordbrukets befrämjande:

Statens anslag till länets landtbruks—
skola. .. ; ir onl 6,000: —
Landstingets anslag till lon åt läns—

agronomen .....................................—__3,000! — _9,000:

till Mejerihandteringens befriimjande:

Landstingets anslag till lon åt läns—

mgjerisien..s;.:. .. ............. ....... .. s 940005
Räntan af landstingets näringsfond ... 400: — 3,400:
för Hästafveins befrämjande:
Statens anslag till hästpremieringen .... 350: —
Första inbetalningen af salusumman
för ”Dölakotigen”©. . '' .! .. .. . 287: 50 ' ” 537,

för Trädgårdsskötselns befrämjande:

Landstingets anslag till lon åt 2:ne
länsträdgårdsmästare .. ................... 2,000; ——

Landstingets anslag till lönetillägg åt
länsträdgårdsmästaren C.H. Lands—

Dert .. . .. . .. e ; 500: — 2,500:

50

Transport 51,437:

50 15,676: 79