OCR Output

§ 2

2:0) Forste landtmätaren H. J, Norrmans vid 1900 års vinter—
sammankomst väckta förslag, att räntan å den från fosterländska för—
eningen öfverlämnade fonden årligen intill 300 kronor måtte få använ—
das till premier åt ladugårdssköterskor jämte förvaltningsutskottets
däröfver afgifna utredning och förslag, att premier finge tilldelas "ladu—
gardsskoterskor, som under minst 5 års tid med synnerligt intresse,
duglighet och omsorg ägnat sig åt husdjurens ans och vård i egen eller
annans ladugård om minst 4 kor*, att premiernas storlek blefve 40,
30, 20 och 10 kronor, att anmälan om erhållande af premier för alla
slag af ladugårdssköterskor såväl tjänare som husmödrar skall göras
hos premieringsnämnden, hvarvid skall fogas tillstyrkan af filialafdelnings—
och kommunalnämndsordförande samt att sällskapet måtte hos Lanas—
tinget göra hemställan om ett lika stort anslag för ifrégavarande ändamål.

Hvad forvaltningsutskottet rörande denna fråga foreslagit blef
till alla delar bifallet.

3:0) Bestyrelsens för 20:de allmänna svenska landtbruksmötet i
Norrköping 1906 anhållan, att en procent af de under hvart och ett
af åren 1901, 1902, 1903, 1904 och 1905 inflytande bränvinsminute—
rings— och utskinkningsafgifter och vinstmedel matte for hvarje år
öfverlämnas till bestyrelsen för sagde möte för att användas för mö—
tets anordnande och öfriga därmed förenade utgifter, hvilken framställ—
ning af sällskapet bifölls.

4:0) Forvallningsutskottets forslag, att 250 kronor måtte anvisas
att t. v. utgå af reserverade anslaget för mejerihandteringens befram—
jande såsom beklädnadsbidrag till eleverna vid linets mejeristationer
äfvensom annonsermgskostnade i anledning af därom gjord framställ—
ning från föreståndarne för Mångbyns och Bäcks mejeristationer. Afven
detta förslag blef af sällskapet godkändt.

5:0) Styrelsens för Westerbottens läns trafklubb skrifvelse, hvari
styrelsen framhåller, att Westerbottens län i fråga om goda afvelsdjur
och ' en ' väl utvecklad häststam icke kan måta sig med. om—
kringliggande län och att det i synnerhet torde ligga länets
hushållningssällskap om hjärtat, att något göres för hästafvelns
befrämjande, hvarfor styrelsen anhåller, att ett årligt anslag af
500 kronor måtte af förefintliga medel ställas till klubbens disposi—
tion mot redovisningsskyldighet, samt forvaltningsutskottets däröfver
afgifna yttrande, så lydande: "Ehuru forvaltningsutskottet icke vill
förneka att ej ännu mycket kan vara att göra för utvecklingen af lä—
nets häststam, ville utskottet likväl protestera emot trafklubbens i skrif—
velsen uttalade omdöme, vittnande om obekantskap om hvad hus—
hållningssällskapet verkligen gjort för saken, ty de beskällare af norsk
ras, som undan for undan under mer än 30 års tid genom sällskapets
försorg införts i länet, hafva väl åstadkommit något; och att detta ej
skett utan uppoffring fran sällskapets sida visa senast fjolårets rä—
kenskaper, däri för inkop af norska hingstar utgått 5,829 kr. 75 öre.

Den, som minnes de magra och halta krakar, hvarmed ångerman—
länningar på 1860—talet och därförut rekryterade länets häststam eller
de små, ehuru sega finnhästar, som då infördes och den fullständiga